plus-dynamic-color-min

آزمایش اوره خون و تفسیر آن

آزمایش اوره خون

آزمایش اوره خون که زیر مجموعه آزمایش خون می باشد، یکی از راه‌ های فهمیدن عملکرد ارگان‌ های بدن مانند کلیه و کبد است.

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات