میزان وام درخواستی خود را مشخص کنید

پلن های دریافت وام

توضیحات

توجه داشته باشید وام های سلامت کارت به صورت مستقیم به پزشک مربوطه ارجاع داده میشود و این فرایند میبایست بعد از دریافت طرح درمان باشد

مراحل دریافت وام

  • عضویت در خانواده سلامت کارت
  • مراجعه به پزشک مورد نظر و دریافت طرح درمان
  • ارائه طرح درمان به مشاورین سلامت کارت
  • ارائه چک به مجموعه سلامت کارت


شش ماه


پیش پرداخت

تعداد چک

مبلغ هر چک

بدون سود و بهره

نه ماه


پیش پرداخت

تعداد چک

مبلغ هر چک

بدون سود و بهره

دوازده ماه


پیش پرداخت

تعداد چک

مبلغ هر چک

شانزده ماه


پیش پرداخت

تعداد چک

مبلغ هر چک

بیست ماه


پیش پرداخت

تعداد چک

مبلغ هر چک

بیست و چهار ماه


پیش پرداخت

تعداد چک

مبلغ هر چک

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات