دکتر حمیده قاسمی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

بوشهر(خ معلم)

 

تخصص

جراح _دندانپزشک

ساعات و روزهای کاری:

تعرفه های دکتر حمیده قاسمی

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات