حسین جبالی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

خ کاشانی

 

تخصص

جراح_دندانپزشک

روز ها وتایم های کاری:شنبه تا چهارشنبه21-17

تعرفه های دکتر حسین جبالی

ردیفخدماتتعرفه آزاد (تومان)تعرفه با تخفیف(تومان)
معاینه و تشخیص
1ويزيت و طرح درمان131,50090,000
2ست یکبار مصرف90,00054,000
3پانسمان90,00054,000
4گرافی پري اپیکال و بايت وينگ
112,00077,000
5گرافی پانورکس270,000186,000
6گرافی لترال سفالومتري270,000186,000
هزینه های جراحی
7کشیدن دندان قدامی( دائمی)550,000275,000
8کشیدن دندان خلفی( دائمی)620,000310,000
9کشیدن هر دندان عقل682,000341,000
10جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج نرم1,462,000731,000
11جراحی دندان يا ريشه نیمه نهفته در نسج سخت1,764,000882,000
12جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج سخت2,054,0001,027,000
13آلوئولوپﻻستی نیم فک1,818,000909,000
14عمیق کردن وستیبول نیم فک2,276,0001,138,000
15فرنکتومی828,000414,000
16کیست و تومورهاي کوچک داخل استخوانی2,016,0001,008,000
17بازکردن آبسه داخل دهان500,000250,000
18درمان دراي ساکت( هر جلسه)500,000250,000
19بخیه هر ناحیه508,000254,000
20اکسپوز کردن دندان1,257,000867,000
21قطع کامل ريشه-به ازاء هر ريشه( آمپوتاسیون)1,181,000815,000
22بیوپسی از بافت نرم977,000615,000
23بیوپسی از بافت سخت1,169,000736,000
24بستن مجاري رابط حفره سینوسی و دهان2,115,0001,459,000
ترمیم
25ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج910,000491,000
26ترمیم آمالگام دو سطحی1,143,000617,000
27ترمیم آمالگام سه سطحی1,493,000806,000
28ترمیم کامپوزيت يک سطحی ياکلاس پنج1,166,000583,000
29ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کلاس سه1,588,000794,000
30ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کلاس چهار2,004,0001,002,000
31ترمیم آمالگام-چهار سطحی يا بیشتر(بیلدآپ )1,820,000910,000
32ترمیم کامپوزيت چهار سطحی يا بیشتر( بیلدآپ )2,560,0001,382,000
33پین داخل عاج يا داخل کانال480,000302,000
34کف بندی600,000360,000
35اسپلینت کامپوزيتی دندانهاي لق شده ( يک فک)2,078,0001,122,000
درمان ریشه
36پالپوتومی اورژانس دندان دائمی868,000434,000
37درمان ريشه يک کاناله1,506,0001,039,000
38درمان ريشه دو کاناله1,728,0001,192,000
39درمان ريشه سه کاناله2,086,0001,439,000
40به ازاي هر کانال اضافه629,000434,000
41درمان ريشه يک کاناله دندان71,506,0001,039,000
42درمان ريشه دو کاناله دندان71,728,0001,192,000
43درمان ريشه سه کاناله دندان72,086,0001,439,000
44درمان ريشه يک کاناله دندان81,506,0001,039,000
45درمان ريشه دو کاناله دندان81,728,0001,192,000
46درمان ريشه سه کاناله دندان82,086,0001,439,000
47درمان مجدد يک کاناله1,762,0001,215,000
48درمان مجدد دو کاناله2,083,0001,437,000
49درمان مجدد سه کاناله2,529,0001,745,000
50به ازاي هر کانال اضافه816,000563,000
51درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان71,762,0001,215,000
52درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان72,083,0001,437,000
53درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان72,529,0001,745,000
54درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان81,762,0001,215,000
55درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان82,083,0001,437,000
56درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان82,529,0001,745,000
57قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان1 و 2 و 3)1,502,0001,036,000
58قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان4 و 5 ) ريشه اول1,655,0001,142,000
59قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان6 و 7 و 8 ) ريشه اول1,797,0001,240,000
60قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی هر ريشه اضافی963,000520,000
61رتروگراد-به ازاء هر ريشه1,060,000625,000
62اپکسوژنزيس هر دندان1,317,000777,000
63درمان پرفوراسیون با MTA يا cement-cem1,312,000774,000
پریو
64جرم گیري يک فک504,000252,000
65بروساژ يک فک100,00050,000
66جرم گیري و بروساژ دوفک1,134,000567,000
67فلپ1/4 دهان2,007,0001,184,000
68فلپ1/6 دهان1,643,000969,000
69پیوند آزاد لثه( دندان اول)2,825,0001,949,000
70پیوند آزاد لثه( دندان مجاور)1,205,000831,000
71افزايش طول تاج1,639,0001,032,000
72ديستال وج1,515,000954,000
73همی سکشن و قطع ريشه1,278,000805,000
پروتز
74پروتز کامل هر فک6,995,0004,826,000
75پارسیل آکريلی هر فک بیش از 3 دندان5,186,0003,578,000
76فلیپر تا 3 دندان هر فک3,132,0002,161,000
77پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک9,779,0006,747,000
78ریلاین پروتز هر فک2,385,0001,645,000
79پست ريختگی1,951,0001,346,000
80فايبر پست1,244,000858,000
81دراوردن روکش قديمی302,000190,000
82چسباندن روکش قديمی586,000369,000
83خارج کردن بريج قديمی404,000254,000
84چسباندن بريج قديمی802,000505,000
85دراوردن پست يا پین قديمی883,000556,000
86نايت گارد2,548,0001,605,000
روکش
87روکش PFM3,718,0002,565,000
88روکش زیرکونیوم4,363,0003,010,000
89روکش لمینت6,800,000.....
90چسباندن هر واحد روکش350,000210,000
اطفال
91کشیدن دندان قدامی( شیري)461,000290,000
92کشیدن دندان خلفی (شیري)516,000325,000
93پالپوتومی دندان شیري1,096,000690,000
94بروساژ و فلورايد تراپی هر فک507,000319,000
95فیشور سیلنت هر دندان618,000389,000
96ترمیم PRR( دندان دائمی)883,000556,000
97روکش استینلس استیل s crown.s پیش ساخته1,169,000736,000
98ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال850,000535,000
99ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال1,056,000665,000
100ترمیم آمالگام-سه سطحی اطفال1,374,000865,000
101ترمیم کامپوزيت يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال995,000626,000
102ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کﻻس سه اطفال1,399,000881,000
103ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کﻻس چهار اطفال1,778,0001,120,000
104فضا نگهدار ثابت يک طرفه (SM)1,902,0001,198,000
105فضا نگهدار ثابت دو طرفه هر فک ( SM)2,493,0001,570,000
106فضا نگهدار متحرک-يک طرفه1,718,0001,082,000
107فضا نگهدار متحرک دو طرفه هر فک1,891,0001,191,000
108پالپکتومی دندان شیري قدامی851,000536,000
109پالپکتومی دندان شیري خلفی1,061,000668,000
ارتودنسی
110ارتودنسی ثابت يک فک( گروه سنی باﻻتر از 12سال)14,300,000…..
111ارتودنسی ثابت پیچیده يک فک16,045,000….
112ارتودنسی ثابت سکشنال يک فک (محدود)9,190,000….
113پﻻک متحرک ارتودنسی متحرک يک فک(اطفال)5,725,000….
114پلاک فانکشنال(اطفال)7,142,000….
115توسعه عرضی فک باﻻ(ثابت ) اطفال8,008,000….
116ریتینر ثابت یا متحرک( هر فک)2,003,000….
ایمپلنت
117ایمپلنت کره ای درجه 2 با یک واحد روکش13,000,0009,100,000
118ایمپلنت کره ای درجه 1 با یک واحد روکش15,700,00011,000,000
119ایمپلنت سوئیسی با یک واحد روکش18,700,00013,100,000
120سینوس لیفتOPEN9,505,0006,558,000
121سینوس لیفتCLOSE5,790,0003,995,000
122پودر استخوان2,800,0001,931,000
123ممبرین2,800,0001,931,000
124پروتز جايگزين شونده( پونتیک )جهت ايمپلنت3,719,0002,566,000
کامپوزیت زیبایی
125کامپوزیت ونیر سوئیسی2,200,0001,500,000
126کامپوزیت ونیر ژاپنی2,200,0001,500,000
127کامپوزیت ونیر IPS3,230,0002,100,000
128بلیچینگ مطب (هر فک)3,550,0002,150,000
129بلیچینگ خانه (هر فک)2,750,0001,650,000
130پولیش ونیر (هر فک)800,000480,000

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات